آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را...
بهشان خرده نگیرید!
این آدمها فهمیده اند “دوستت دارم” حرمت دارد،
مسئولیت دارد
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را میفهمی،
میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی،
تا تو شاد باشی...
آزارت نمیدهد،
دلت را نمی شکند،
من این دوست داشتن را دوست دارم ...


منبع این نوشته : منبع
دوست ,دوست داشتن ,“دوستت دارم”